AJ Tobey (New York, NY / USA)

Emily Haffenden (Toronto, On)

Fonction: Synchronization Manager